A nostalgic  

 
   
 
                   

Tuesday, January 27, 2004

بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است
و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد...

0 Comments:

Post a Comment

 

<< Home