A nostalgic  

 
   
 
                   

Tuesday, April 13, 2004

پیانیست رو دوست نداشتم.از تلاش ابلهانه اش برا زنده موندن خندم گرفت.
دلم گم شده چند روزه.نمیدونم بخاطر بهاره یا همون درد مزمن همیشگی....

0 Comments:

Post a Comment

 

<< Home