A nostalgic  

 
   
 
                   

Friday, January 27, 2006

زن- وقتی بچه بودی چه حیوونی رو از همه بیشتر دوست داشتی؟
مرد- خرس های پاندا.
زن- اسم شهری رو که دلت میخواست توش زندگی کنی بگو.
مرد - فرانکفورت.اون جا یه باغ وحش خیلی قشنگ هست.
زن- خوب پس تو زندگی بعدیت میشی یه خرس پاندا.
مرد - تو چی؟
زن- منم میام فرانکفورت دیدنت.