A nostalgic  

 
   
 
                   

Monday, April 10, 2006

به ظرف های نشسته آب میدهم تا خشک نشوند. سبز میشوند، گل میدهند و بهار میاید ...