A nostalgic  

 
   
 
                   

Tuesday, May 23, 2006

هزار بار ديگر هم
که از شانه‌ای به شانه‌ی ديگر بغلتی
اين شب صبح نمی‌شود
وقتی دلت گرفته باشد